Skip to content ↓

Clwb Cymreictod

Sefydlwyd y Pwyllgor Cymreictod er mwyn hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol ac er mwyn trefnu gweithgareddau allgyrsiol er mwyn rhoi lle a chyfle i’r disgyblion i ddefnyddio eu Cymraeg tu allan i’r gwersi. Disgyblion o flwyddyn 11 yw aelodau’r pwyllgor a bob blwyddyn rydym ni’n ethol Cadeirydd ac Ysgrifennydd i arwain. Mae’n braf dweud bod poblogrwydd a gweithgarwch y Pwyllgor yn mynd o nerth i nerth gyda’r disgyblion yn trefnu gweithgareddau cyffrous ac unigryw yn flynyddol.

            Un o’r gweithgareddau mwyaf enwog mae’r Pwyllgor Cymreictod yn trefnu’n flynyddol yw Y Cwsg Mawr. Noson ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8, lle mae cyfle iddynt aros dros nos yn yr ysgol. Trefnir gweithgareddau amrywiol trwy gyfrwng y Gymraeg fel gemau dwl a hwylus, cystadlaethau, helfa drysor, disgo pyjamas a gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu Cymraeg. Mae’n ddigwyddiad poblogaidd bob blwyddyn sy’n llawn sbort a chwerthin.

            Rhai o weithgareddau eraill y Pwyllgor Cymreictod:

-       Twrnament Rownderi: Cynhelir y twrnament yn ystod tymor yr haf lle mae disgyblion ac athrawon yn dod ynghyd ar gae chwarae’r ysgol yn ystod amser cinio i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn gemau rownderi.

-       Clwb Cymreictod: Clwb sy’n cymryd lle yn ystod amser cinio ar ddydd Mercher. Clwb ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 eto yng ngofal y Pwyllgor Cymreictod.

-       Barbeciw Blwyddyn 5 a 6: Bob blwyddyn mae’r Pwyllgor yn cynnal gweithgareddau yn ystod y Barbeciw. Eleni cafwyd gemau fel bowlio deg, Cahŵt ac heb anghofio Ras y Toesenni.

-       Ffoto Bŵth a Groto Sion Corn: Ers sawl blwyddyn bellach mae’r Pwyllgor yn cynnal Y Ffoto Bŵth neu Groto Sion Corn yn ystod y Ffair ‘Dolig. Cyfle i wisgo i fyny mewn gwisgoedd dwl a chael eich llun wedi tynnu gyda eich ffrindiau a chyfle i ymweld â Groto Hudolus y dyn ei hun.

-       Twmpath Dawns: Dyma un o weithgareddau Gŵyl Ddewi.

-       Diwrnod Shwmae: Mae’r Pwyllgor yn ymdrechu i ddathlu diwrnodau pwysig fel hyn trwy gofnodi’r diwrnod mewn ffyrdd gwahanol. E.e. ffilm fer / llun anferth.

-       Radio Rocio Richard: Mae gan yr Adran Gymraeg Radio ac mae’r Pwyllgor yn brysur yn dymhorol yn cofnodi cyfweliadau, sgyrsiau a digwyddiadau’r ysgol er mwyn darlledu ar Gymru.fm.

-       Diwrnod Santes Dwynwen: Bob blwyddyn mae’r Pwyllgor yn cynnal gweithgareddau yn ystod y diwrnod yma, a llynedd bu’r disgyblion yn dosbarthu “Fy Rolo Olaf” i ddisgyblion ac athrawon lwcus. Roedd cyfle i’r disgyblion nodi i bwy roeddent am roi eu ‘Rolo Olaf’ a’r Pwyllgor Cymreictod oedd y Postman.

-       Diwrnod y Llyfr: Mae’r Pwyllgor yn cynnal Seremoni Gadeirio er mwyn anrhydeddu awduron ein ysgol ar Ddiwrnod y Llyfr. Y dasg i’r disgyblion yw ysgrifennu stori 100 gair yn y ddwy iaith, ac mae’r disgyblion yn cynnal seremoni gadeirio unigryw a gwahanol er mwyn eu gwobrwyo. Yn ystod y blynyddoedd rydyn ni wedi cael recorder ac acordion fel y ‘cyrn gwlad.’

Yn ogystal â’r holl weithgarwch uchod, mae’r Pwyllgor yn cwrdd yn gyson er mwyn trafod materion yn ymwneud â Chymreictod. Oddi wrthyn nhw mae’r syniadau i gyd yn dod ac mae’r ysgol yn ymfalchïo yn y ffaith bod ein disgyblion yn fodelau rôl cystal i ddisgyblion iau yr ysgol.